Gestió d’imatges d’equips amb FOG

Introducció

FOG és una eina que ens facilitarà molt la gestió de les imatges dels equips del centre. Permet clonar, organitzar i desplegar imatges (maquetes) d’equips de manera senzilla i ràpida. És una solució basada en un servidor Linux del qual els equips, arrencant per xarxa (PXE), descarreguen un client que s’encarrega de realitzar les operacions de creació i desplegament d’imatges.

Instal·lació

Necessitem un servidor amb alguna distribució de Linux instal·lada, no fa falta que disposi d’entorn gràfic, com per exemple un Ubuntu Server. L’espai de disc que necessitarem dependrà de la mida de les imatges que vulguem emmagatzemar.

Per a instal·lar-lo cal descarregar el paquet de la pàginahttps://fogproject.org/download, descomprimir-lo i executarinstall.sh.

Durant el procés d’instal·lació es pot indicar si volem també que el servidor faci de servidor DHCP. Normalment li hem de dir que no ja que a la xarxa ja tenim un servidor DHCP.

Un cop instal·lat ja hi podrem accedir des d’un navegador d’Internet i iniciant sessió amb l’usuarifogi contrasenyapassword, que després podrem canviar si volem.

És necessari configurar el servidor DHCP que tinguem en la nostra xarxa per a que quan els clients arrenquin per xarxa descarreguin i executin el client FOG. Els paràmetres que cal modificar són aquests.Next Serverha de contenir l’adreça del servidor FOG.

Si no podem configurar el servidor DHCP haurem d’activar DHCP en el servidor FOG quan l’instal·lem, i per a evitar conflictes entre servidors DHCP haurem de desconnectar el servidor DHCP del centre quan vulguem utilitzar el FOG.

Servidor fog

Descriurem les operacions principals que es poden fer des de la consola de configuració del servidor.

Imatges

El primer que cal fer és definir les imatges que necessitarem. Pot ser que amb una sola imatge per a tot el centre en tinguem prou, o bé que necessitem diferents imatges amb diferents sistemes operatius i programari.

En la consola, a la secció d’imatges, escolliremNew Image. En el formulari hem de posar com a mínim el nom de la imatge i la ruta que tindrà en el disc. També és aconsellable indicar una descripció.

Un cop tinguem totes les imatges definides podem consultar-les amb l’opcióList All Images. Fixem-nos que incialment les imatges tenen mida 0, ja que només estan definides, però no creades. A l’apartat de tasques veurem com es creen.

Equips

Els equips s’identifiquen per la seva adreça MAC i un nom de host. Podem crear-los des de la secció hosts amb l’opcióNew Host. A més del nom i la MAC haurem d’associar-li una imatge de les que hem definit abans, escollint-la al desplegableHost Image.

També es poden donar d’alta registrant-los arrencant per xarxa el propi equip, com mostrarem en un apartat més endavant.

Igual que les imatges, podem veure’n la llista i fer cerques per nom o MAC.

Grups

Podem definir grups, amb la qual cosa podrem associar una imatge a un conjunt d’equips enlloc d’associar-la individualment i fer altres operacions en grup. Ens pot ser útil per organitzar els equips per aules o per departaments.

Tasques

Les tasques que podem fer són dues:

  • Fer una imatge. Amb aquesta operació farem la imatge d’un equip i l’emmagatzemarem en el servidor.

  • Desplegar una imatge. Amb aquesta operació desplegarem la imatge que un equip té associada.

Per a realitzar la tasca cal fer clic a la icona de crear imatge o desplegar imatge, que trobarem al costat de l’equip sobre el qual volem realitzar l’operacio.

Aquestes tasques queden programades a l’espera de que els equips sobre els quals cal fer l’operació arrenquin el client per xarxa, com mostrem a continuació.

Client FOG

El client fog s’executa arrencant l’equip per xarxa. Per a fer això cal que en el setup de l’equip habilitem l’opció d’arrencada per xarxa PXE. Si cal consultem el manual de la placa base per saber com fer-ho.

.

Crear/Desplegar imatges

Quan arrenquem es carregarà el client FOG. Si hi ha alguna tasca programada (crear/desplegar imatge) s’executarà automàticament, i si no se’ns mostrarà el menú.

Registrar equips

En el menú podem fer el registre de l’equip en el servidor. Podem fer un registre ràpid i completar el registre en la consola del servidor, o bé fer un registre complet indicant tota la informació necessària: nom, grup, imatge associada, etc.

Conclusió

A l’Institut Vidal i Barraquer utilitzem aquesta eina i n’estem molt satisfets, ens ha alliberat de molta feina. Potser cal dedicar una mica de temps en posar-la en marxa però val molt la pena per la facilitat i rapidesa amb què després farem i desplegarem imatges, i no haver d’anar amunt i avall amb CDs i discs durs externs.

Hem tractat només les opcions més importants, però tenim moltes més possibilitats, com per exemple fer tasques de post-instal·lació o optimitzar l’ús de la xarxa amb multicast.

Recursos/Enllaços

https://fogproject.org/

https://wiki.fogproject.org

https://forums.fogproject.org/

results matching ""

    No results matching ""