Signatura digital

Lafirmaosignatura digitalés un mecanisme de xifrat per autentificar informació digital. El mecanisme utilitzat és la criptografia de clau pública per això aquest tipus de signatura també rep el nom de signatura digital de clau pública. S'utilitza també el terme signatura electrònica com a sinònim de signatura digital, tot i que la signatura electrònica inclouria també altres mecanismes per identificar l'autor d'un missatge electrònic que no són purament criptogràfics

1) Llista de lectors homologats per T-CAT

https://www.aoc.cat/knowledge-base/llista-de-lectors-homologats/?dms3override=23&dms3override=23

2) Instal·lar el programa Safesign segons sistema operatiu:

Programari d’instal·lació de la T-CAT

https://www.aoc.cat/knowledge-base/installacio-t-cat/

3) Claus públiques segons navegador:

https://www.aoc.cat/knowledge-base/claus-publiques/

Nota important: En el cas de disposar del programari per a l’ús del DNI electrònic a l’ordinador on s’instal·larà el Safesign, es necessari verificar que la versió instal·lada d’aquest programari (e-DNI), és la darrera disponible. En cas contrari, es podria veure afectat el correcte funcionament del Safesign.

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1100

results matching ""

    No results matching ""