Inventari dels equipaments TIC

Els centres d'ensenyament disposen d'equipaments TIC per a la seves tasques docents i administratives.

L'origen d'aquests equipaments pot ser degut a dotacions del Departament o bé dotacions que el propi centre ha considerat necessàries.

Com cada vegada s'utilitza una major quantitat d'equips és important controlar el seu ús i estat per poder-ne disposar quan sigui necessari. Per a aquesta gestió és imprescindible tenir-ne un inventari actualitzat.

GEPSE

El GEPSE és una aplicació web que servia per gestionar les dotacions TIC i portar al dia l’inventari del material informàtic del Centre. També serveix per declarar les incidències relatives a les avaries així com portar les dades relatives a les garanties i manteniment del material.

Cal remarcar que el material de nova dotació del Departament actualment ja no s'inventaria al GEPSE.

Al'ajuda de GEPSEtrobareu l'ajuda d'aquesta aplicació web.

S'accedeix a l’aplicatiu GEPSE amb l'identificador personal XTEC i la contrasenya associada des de les adreceshttp://www.xtec.cat/gepseo béhttps://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/gepse/gepse.home.

Una vegada heu accedit al GEPSE, us deixa triar entre tres opcions a la part esquerra.

A la part superior hi ha la barra de menús per accedir a les diferents opcions.

GEPSE Inventari

Amb el menúInventaripodeu accedir a la base de dades dels diferents elements informàtics del Centre.

Tot el material subministrat pel Departament forma part automàticament d’aquesta base de dades un cop feta la seva recepció i validació de la instal·lació per part del responsable del centre. L'equipament adquirit pel Centre que es va introduir abans de finals de l'any 2014 també forma part d’aquesta base de dades.

Les tres primeres opcions presenten el material segons sigui “Programari” o maquinari, i aquest darrer si forma part del material subministrat pel Departament “Dotació del Departament” o adquirit pel Centre “Dotació Pròpia del Centre”, la visualització en cada cas és idèntica a la del menú “Relació de tot l’inventari” que es descriu a continuació

En aquest cas s'obté la relació de tot el material inventariat:

En principi, es pot veure un llistat amb 20 elements per pantalla. Per passar d’una pàgina a la següent o anterior, utilitzeu els botons de fi de pàgina. En aquesta imatge es pot observar que sou a la segona pàgina d’un total de 9. Al prémer el botó “Tots” obtindríeu la llista total.

És important distingir el tipus de “Manteniment” que té cada equip:

  • Garantia, vol dir que aquest element subministrat pel Departament romandrà en garantia fins la data indicada en la següent columna. Si es declara una avaria d’aquest tipus de material el SAU s’encarregarà d’avisar a l’empresa corresponent l’avís per fer la reparació.

  • Garantia Centre, vol dir que aquest element adquirit pel propi Centre està en garantia fins la data indicada en la següent columna. En el cas d’avaria s'ha d'indicar al SAU les dades de la garantia o tramitar-la nosaltres directament al fabricant o a l’empresa a on s’ha comprat. Normalment el material informàtic té dos anys de garantia i es comptaran dos anys a partir del moment de donar-lo d’alta al GEPSE com a garantia de centre.

  • Manteniment, representa que ja no està en garantia, però de la reparació se’n farà càrrec l’empresa adjudicada pel Departament al SS. TT. corresponent.

  • Sense Manteniment, pot ser material que ja ha ultrapassat el període de garantia i de manteniment, per tant normalment material ja força antiquat o material nou però que no entrarà en manteniment, com per exemple: ratolins, teclats,… (reviseu el document: Criteris de Manteniment d'equipament TIC, que trobareu a la portada del GEPSE)

Si passeu el ratolí per damunt d’una llista qualsevol de material, s’obren unes finestres contextuals del tipus de la figura

En una de les finestres hi ha identificats els diferents aparells d’un mateix tipus i a l’altra podreu obrir unes finestres que serveixen per donar o modificar la descripció de cada equip, modificació de les prestacions o components (memòria, drivers,…) de l’equip i per declarar unAvís d’avaria. Aquests temes seran tractats en el mòdul següent.

Donar de baixa

L’inventari acostuma a transformar-se en una llista de certa dimensió d’equipament que ja és fora d’ús o bé ha desaparegut del centre. És el moment d’actualitzar l’inventari deixant solament el material que realment està en funcionament.

Els motius més habituals per donar de baixa un equip són:

  • Material obsolet, els equips d’una certa antiguitat queden en desús en el centre, i a l’inventari ja han passat a 'Sense Manteniment'.

  • Per robatori o furt.

Per donar de baixa un equip aneu al llistat de l’inventari i premeu el menúModificació | Incidènciesde la finestra contextual que s’ha obert en passar el ratolí per sobre de l’equipament a donar de baixa.

S'obre una finestra on primer, s'ha d'assenyalar l’equipament que voleu donar de baixa i després es prem el botóIncidència.

A la nova finestra podreu triar el motiu de la baixa.

En el menúInventari | Alta d’Equipses podia donar d’alta els equips adquirits pel centre. Actualment aquesta opció no està disponible; es pot consultar el document decriteris de Manteniment d'equipament TIC, per comprovar si el material pot entrar en garantia o no.

Altres equipaments TIC (no GEPSE)

Les dotacions que han rebut els centres des del Departament i els equipaments que han comprat els centres alCatàleg de Serveis TIC del CTTIa partir de finals de 2014 ja no s'han inclòs ni es poden afegir al GEPSE.

Això no vol dir que no tinguin manteniment, ans el contrari. Però la gestió de les avaries i el manteniment es fa directament des delSAU.

Tot aquest material porta una identificació en forma de serigrafia que permet saber a quina dotació correspon i un codi únic d'inventari. És el que s'anomena codiSACE.

Cal facilitar aquest codi al SAU per poder gestionar amb rapidesa els serveis associats a l'equip.

Per tant és important que els centres portin uninventari propid'aquests equips que no es troben al GEPSE. Les eines informàtiques més senzilles i habituals per l'inventari són taules desades en fitxers de full de càlcul. Si aquests fitxers sónfulls de càlcul de Googledesats al Drive llavors poden consultar-se i modificar des de qualsevol lloc o dispositiu, apart de compartir amb altres usuaris.

results matching ""

    No results matching ""