Comissió TAC (I): Objectius, estructura i desenvolupament

Introducció

El document del pla TAC de centre fa referència a la nova Llei d’Educació de Catalunya que conté en el seu articulat“referències explícites a laincorporació generalitzada de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en els processos d’ensenyament - aprenentatgei eixampla l’autonomia de centre i en especial laintegració de les competències bàsiquesque són un estímul peractualitzar elProjecte Educatiu del Centre(PEC)i adequar-lo a les noves disposicions. Aquest procés és una oportunitat per revisar la plena incorporació de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement i pergarantir la consecució de la competència digital i comunicativaen tot l’alumnat”

En el document del pla TAC de centre també es recoman que“lacomissió TAC, responsable del Pla TAC,impulsi diferents grups de treballque han de ser els encarregats de la posada en marxa dels objectius prioritarisi que s’haurien decrear tants grups de treball com àmbits d’actuació es vulguin posar en funcionament: Currículum, Gestió i organització, Biblioteca i recursos, Infraestructures, Comunicació...i assignar una persona responsable de cadascun d’ells. Cada grup ha d’elaborar un informe i ha de definir uns indicadors de progrés que s’integraran al Pla TAC.”

Contextualització

En el nostre cas, l’Institut Narcís Oller és un centre amb 4 línies d’ESO, 4 USEE, 4 línies de Batxillerat de totes les modalitats, i cicles formatius de la família de serveis socioculturals i serveis a la comunitat. Disposem de sistema de projecció amb PDI a totes les aules ordinàries, 3 aules d’informàtica i 1 aula de tecnorobòtica.Els alumnes no fan servir ordinadors a l’aula.

En el centre es prioritza el tractament individualitzat i de la diversitat per atendre les necessitats educatives de tot l'alumnat. En aquest sentitles TAC poden ser una gran ajudaper les tasques educatives tant en el treball docent per part del professorat com pel treball de l'alumnat, ja sigui de tipus col.laboratiu, cooperatiu o per projectes, i poden ser el camí per tal que l'alumnat, el professorat i la comunitat educativa del centre, en general, assoleixi una bonacompetència digital.

De cara a elaborar el PLA TAC, elcoordinador TAC, durant el curs 2015/16, assessorat pel centre de recursos,es planteja, en base als documents relacionats amb el PLA TAC,la creació d’una comissió TACper tal de donar-hi resposta.

El tercer trimestre del curs 2015/16 es fa una petició decol·laboradors/es al claustrea través d’uncorreuon s’expliquen els objectius bàsics de la comissió i es convida a tothom interessat en les TIC i en les TAC a participar-hi realitzant també unaenquesta. La petició es centra no només en cercar col·laboracions per elaborar el Pla TAC sinó també en què pugui ser útil per resoldre totes les mancances que hi havia en el centre respecte les TAC.

El dia 23/6/16 es constitueix la Comissió TAC formada, inicialment, per 23 membres. Aquest elevat nombre de membres obre un ventall de possibilitats molt gran de cara a solucionar tots els dèficits que el centre patia. Això porta a l’estructuració i organització de la Comissió TAC tal i com s’explica en els apartats següents.

Cal dir que el passat curs 2016/17 el nombre de membres de la Comissió va pujar a 27 i, en el curs actual 2017/18, ja som 34 (35% del claustre) els que formem part de la Comissió TAC.

Segons la documentació TAC de Centre, la constitució dela Comissió TAC ha de garantir el màxim de representativitat del centre. Això és,tots els departaments o àreesdel centre haurien de tenir-hi algun membre i, especialment, l’equip directiu. Per altra banda, la Comissió ha d’estarconduïda i liderada per l’equip directiu o, si és el cas,la persona en qui el director ho delegui(habitualment el coordinador/a TAC) .

Objectius

Els objectius de la Comissió TAC venen donats en el document d’Organització i Gestió de centres que es pot trobar en el Portal de centre(o més avall, en l’apartat de recursos/enllaços):

 • Promoure, concretar i desplegar el pla TAC i fer-ne el seguiment en el marc del projecte educatiu de centre.

 • Revisar periòdicament les normes d'organització i funcionament del centre (NOFC) per tal d'adequar-les als usos i a la normativa sobre privacitat i protecció de dades que el centre faci de les tecnologies digitals i dels dispositius personals dels alumnes.

 • Coordinar la integració de les TAC en les programacions curriculars.

 • Vetllar pel desplegament curricular de la competència digital de l'alumne.

 • Promoure l'ús de les TAC en la pràctica educativa a l'aula.

 • Vetllar per l'optimació de l'ús dels recursos tecnològics del centre.

 • Vetllar perquè es garanteixi la inclusió digital de tots els alumnes en els centres.

 • Vetllar perquè els dispositius digitals personals siguin considerats com a material escolar.

 • Vetllar per l'aplicació de mesures de protecció de continguts inadequats en l'accés a Internet, tant dels equipaments del centre com dels personals dels alumnes.

 • Dinamitzar la presència a Internet del centre (portal, EVA, blog, etc.).

 • Establir el sistema de comunicació digital del centre amb les famílies i vetllar perquè es compleixi.

 • Vetllar per l'aplicació de les polítiques de privacitat i seguretat de les dades i les infraestructures digitals del centre educatiu.

 • Vetllar perquè les famílies rebin la informació sobre les normes del centre pel que fa als dispositius digitals (usos, control parental, etc.).

En el nostre cas, hem particularitzat aquests objectius, adaptant-los lleugerament, atenent a la situació actual de les TAC en el centre.

Estructuració i Desenvolupament

Què cal fer primer?definir clarament la situació de lesnecessitatsdel centre entorn les TAC, veure quins són elsrecursosdisponibles (materials i humans) iestructurarla comissió TAC.

Com que la documentació normativa no especifica com cal fer-ho la Comissió TAC decada centre ho haurà de fer segons les seves necessitatsi en funció del nombre i procedència departamental dels membres que la composin.

En el nostre cas, donat l’important nombre de membres de la Comissió respecte al nombre total de membres del Claustre del Centre, vam estructurar-la entres gransàrees:Documental,Formativa / DinamitzadoraiTècnica.

Cada àrea te un o dosresponsables d’àread’entre els responsables d’informàtica del centre.

Dins de cada àrea la feina es divideix entasquesa les quals s’assigna unresponsablede la tasca i, depenen de la tasca, un o méscol·laboradors.

Entre responsable i col·laboradors la tasca s’ha de coordinar i dur a terme sempre amb el suport del responsable de l’àrea. Coordinació TAC fa una proposta de responsables i col·laboradors però deixant llibertat total a tots els membres perquè cadascú s’apunti a la tasca que més li interessi o que cregui que pot desenvolupar més eficaçment.

Lestasquespoden ser de diverses tipologies i en relació a les necessitats de cada centre. Podeu veure la llista i distribució de tasques que nosaltres duem a terme al document ‘Exemple Organització Comissió TAC - Institut Narcís Oller, Valls’ en l’apartat recursos/enllaços.

Aquestes tasques no són fixes, poden anar canviant cada curs en base a les necessitats i als objectius marcats i els ja assolits.

Per tal de fomentar la participació i en funció de les necessitats o disponibilitat i predisposició del professorat, cal comentar que a partir del curs actual 2017/18 hem definit diferentsperfilsper als membres que formin part de la Comissió.

Així, tenim tres tipus de perfil diferents:col·laborador/a(el professor/a rep la informació sobre el que es fa a la comissió i col·labora eventualment en alguna tasca),participant en les tasques(el professor/a rep tota la informació de la comissió TAC. Forma part de la C-TAC com a membre participant i porta a terme alguna/es de les TASQUES) iparticipant en les tasques i taller(el professor/a rep tota la informació de la comissió TAC. Forma part de la C-TAC (Taller de cooperació a la comissió TAC del centre), com a membre participant, porta a terme alguna/es de les TASQUES i s'inscriu al TALLER TAC, de 15h de formació).

pla TAC

L’estructura a seguir per desenvolupar el pla TAC es basa en el diagrama a continuació:

Per elaborar-lo disposem d’un aplicatiu web que facilita el departament d’Ensenyament i va guiant en l’elaboració del document.

 • Accés a l’aplicació:

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=pdcentre

 • Característiques de l’aplicació (administració del projecte)

  • Contextualització:descriu el centre i el contextualitza

  • Elaboració de la Diagnosi:està estructurat en diferents temes (estratègies, currículum, competència digital docent, avaluació, infrastructures…) i cada tema organitzat en els àmbits d’aula, centre i entorn.
   Un cop feta la diagnosi l’aplicatiu dóna uns resultats que et permeten definir els objectius en l’apartat següent.

  • Objectius que es volen aconseguir:en funció de la diagnosi ens hem de fixar uns objectius de millora. L’aplicació ens facilita uns objectius generals que es concreten en objectius específics que podem seleccionar o, fins i tot, crear nosaltres mateixos.

  • Concreció del projecte:haurem de seleccionar unes determinades actuacions per aconseguir els objectius marcats.

  • Indicadors:de cada objectiu específic que ens hem marcat l’aplicació descriu els indicadors corresponents per saber si s’han aconseguit.

 • Informes:en aquest apartat es poden elaborar informes amb diferents filtres.

Elaboració del pla TAC a l’Institut Narcís Oller

 • Coordinació TAC fa una primera anàlisi dels documents del pla TAC i de l’aplicació.

 • Donada la complexitat del tema es demana assessorament al CRP comarcal.

 • A partir d’aquí, coordinació TAC fa una primera diagnosi dins l’aplicació.

 • Posteriorment, i un cop constituïda la Comissió TAC, es crea un grup de treball específic per a aquesta tasca format per un membre de l’equip directiu (cap d’estudis), un representant d’ESO i Batxillerat, un representant de Cicles Formatius i coordinació TAC.

 • Es fa la primera versió del pla TAC.

El pla TAC és un document viu, que s’ha de revisar regularment, almenys una vegada cada curs.

Conclusions

La Comissió TAC ha suposat una revolució en el nostre centre des del punt de vista de les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement. La gran implicació del Claustre en la Comissió (l’elevat nombre de membres però també la gran iniciativa i empenta aportades) permet avançar en molts dels aspectes que, anteriorment només comptant amb la Coordinació TAC, o no es podien treballar o es portaven de forma poc eficient.

Un dels punts clau per motivar a la participació a la comissió TAC va ser participar paral·lelament a les dates de la creació de la comissió en un treball col·lectiu de creació de manuals TAC d’utilitat diversa en forma de taller d’una jornada el mes de juny de 2016 (taller TACREMAT, veure referències a l’apartat d’enllaços), convidant aque cadascú aportés la seva experiència en alguna eina coneguda o col·laborés en l’edició d’algun manual amb algú que en tingués coneixement. El resultat, col·laboratiu i alhora amb segell propi, lligava amb els objectius plantejats inicialment.

A partir d’aquesta experiència i també davant la demanda de necessitats entorn l’ús de les pissarres digitals, funcionalitats dels documents compartits, d’eines bàsiques d’ofimàtica, etc, el curs 2016-17 es varen organitzar dos nous tallers TAC amb un gran nombre de professors del centre. És per això que des de la Coordinació TAC de l’Institut Narcís Oller també considerem que un punt important en el funcionament de la Comissió és oferirformació TACal Claustre així com fertallers col·laboratius on tothom pot aportar i compartir el seu coneixement i experiències amb la resta de companys.

La Comissió, en el nostre centre, ha anat creixent en quant a membres i tasques, això ha suposat, també, un creixement en quant a complexitat. Per gestionar tota la feina i recursos que la Comissió comporta hem anat desenvolupant unconjunt de carpetes i documents basats en documents compartits de Google Driveque ens permet gestionar més fàcilment i tenir el més controlada possible i, si pot ser, interrelacionada, tota la informació relativa a: documentació, inventari de recursos, tallers associats, comunicacions, descripció i desenvolupament de les tasques i d’altres. Deixem per a un segon document la descripció i exemplificació d’aquests documents.

1a Reunió de la C-TAC 2017/18 (10/10/17)

Recursos/Enllaços

results matching ""

  No results matching ""